Hankkeet

DAIKA – datalähtöistä insinööriosaamista Kainuuseen

DAIKA - DATALÄHTÖISTÄ INSINÖÖRIOSAAMISTA KAINUUSEEN
DAIKA kehittää IAMAI – Datasta tekoälyyn -koulutusta

Datan, tekoälyn ja data-analytiikan merkitys kasvaa jatkuvasti nykypäivän palveluissa, tuotteissa ja prosesseissa lähes kaikilla toimialoilla. Yritysten kilpailukyvyn ja kasvun edellytyksenä on ennakoiva vastaaminen uudentyyppiseen, datalähtöiseen osaajatarpeeseen.

DAIKA-hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida Kajaanin ammattikorkeakouluun uusi, tutkintoon johtavan Datasta tekoälyyn -insinöörikoulutus. Yrityslähtöisesti suunniteltavan, käytännönläheisen koulutuksen osa-alueita ovat

  1. datan käsittely ja hallinta
  2. ICT-infrastruktuuri sekä
  3. data-analytiikan ja tekoälyn soveltaminen.

Hankkeen toimenpiteiden painopiste on koulutukseen sisältyvien ammatti- ja projektiopintojen toteuttamisessa sekä datalähtöisen osaamisen kasvattamisessa.

Datasta tekoälyyn (IAMAI) -insinöörikoulutus käynnistyi ensimmäisen kerran syksyllä 2019. Toimenpiteillä vastataan kasvavaan ohjelmisoalan osaajapulaan, vaikutetaaan alueen vetovoiman ja yritysten kilpailukyvyn vahvistumiseen.

 


Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2019 – 31.12.2021 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämällä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksella.
Hankkeen toteuttaa Kajaanin ammattikorkeakoulu. Hankkeen kokonaisbudjetti on 392 931 €

Lisätiedot: Taneli Rantaharju, taneli.rantaharju@kamk.fi, p. 044 7101 253

DAICENT – Datasta tekoälyyn innovaatiokeskittymä

Hankkeessa kehitetään Datasta tekoälyyn -innovaatiokeskittymä, jonka keskeisiä elementtejä ovat

  1. datalähtöinen insinööriosaaminen
  2. dataintensiivisen TKI- ja liiketoiminnan kehitysympäristöt (HPC-palvelut) sekä
  3. verkostomainen yhteistyömalli TKI-organisaatioiden ja yritysten välillä

Hankkeessa luotava innovaatiokeskittymä palvelee yrityksiä uuden osaamisen luomisessa, liiketoimintamahdollisuuksien löytämisessä ja verkostoitumisessa. Innovaatiokeskittymä niveltyy yksittäisten toimijoiden ja yhteistyörakenteiden välityksellä osaksi laajempaa valtakunnallista tekoälyn ekosysteemiä. Hanke ottaa myös kantaa datalähtöisen liiketoiminnan eettisyyttä, datan omistajuutta ja avoimuutta sekä datan vastuullista hyödyntämistä koskeviin kysymyksiin.

Osaamiskeskittymä profiloituu datalähtöisten ratkaisujen kehittämisessä tarvittavaan perusosaamiseen, laskentaympäristöihin ja palveluihin.


Lisätiedot: Laura Rajala, laura.rajala@kamk.fi, p. 044 7101 118

HPC 4 RDI

Bull-supertietokone

Kajaanin ammattikorkeakouluun keväällä 2018 saatu supertietokone Bull käynnistyi ensimmäisen kerran 11.12.2018. Tekoälyn ja koneoppimisen tehokas soveltaminen vaatii monitasoista osaamista sekä tarkoituksenmukaista infrastruktuuria jatkuvasti kasvavan tietomäärän tallentamiseen ja prosessoimiseen. Supertietokoneen myötä KAMK pystyy panostamaan entistä paremmin datalähtöiseen koulutukseen, sillä opiskelijat saavat näin ainutlaatuisen mahdollisuuden työskennellä supertietokoneen parissa jo opiskeluaikana.

HPC 4 RDI -hankkeen myötä KAMK kehittää HPC (High Performance Computing) Hub -palvelua, joka tarjoaa opiskelijoille, yrityksille, analyytikoille sekä tutkijoille helposti, nopeasti ja joustavasti käyttöön otettavaa suurteholaskenta-alustaa. Tavoitteena on luoda tarvelähtöinen malli, jossa yhteistyökumppanit voivat kehittää ja testata tutkimuksen sekä liiketoiminnan laskentamalleja yhdessä opiskelijatiimien kanssa. HPC Hub on suurteholaskenta-alusta palveluilla ilman isoja investointeja. HPC Hubissa kehitetyt ratkaisut voidaan testauksen jälkeen siirtää tuotantoon vapaille markkinoille.

www.supertietokone.fi


Lisätiedot: Jukka Jurvansuu, jukka.jurvansuu@kamk.fi, p. 044 710 1095

Data-analytiikan kiihdyttämö

Data-analytiikka, big data ja tekoäly ovat niitä keskeisiä tapoja, joilla yritykset nykypäivänä saavuttavat suuren mittakaavan kilpailukykyetuja. Hankkeen tavoitteena on vauhdittaa data-analytiikan käyttöönottoa Kainuun alueen yrityksissä ja Kainuussa myös yleisemmin. Hankkeessa luodaan analytiikan käyttöönottoon suoraviivainen prosessi, jonka avulla alueella toimivat yritykset ja yhteisöt voivat nopeasti kokeilla mitä data-analytiikka voisi heille tarjota sekä käynnistää analytiikkaan perustuvien ratkaisujen käyttöönoton. Hankkeessa käynnistettävä data-analytiikan kiihdyttämö antaa tarvittavan alkusysäyksen uusien menetelmien käyttöönotolle, joka muuten vaatisi yrityksiltä merkittävää alkupanostusta ja osaamista.

Työpajojen, viestinnän ja muiden toimien kautta hanke tuottaa nopeasti hyödynnettäviä parannuksia yritysten toimintaan, mutta myös kasvattaa alueen toimijoiden valmiutta liiketoiminnan kehittämiseen uusien datavetoisten menetelmien avulla. Paikallisille yrityksille ja niiden henkilöstölle avautuu mahdollisuus saavuttaa merkittäviä liiketoimintahyötyjä data-analytiikkaa hyödyntämällä. Näiden menetelmien käytöllä on laajalle ulottuvat, pitkäaikaiset vaikutukset sekä yritykselle että koko alueelle.

www.csc.fi/-/data-analytics-accelerator


Lisätiedot: Aleksi Kallio, aleksi.kallio@csc.fi, p. 050 3845 158
Timo Lehikoinen, timo.lehikoinen@kamk.fi, p. 044 7157 082